Lợi ích từ việc xét nghiệm và điều trị HIV/AIDS sớm